Blog us   | pl | PLN
0 0,00 zł
 bok@mz-store.pl  +48 22 602 26 41

REGULAMIN PLATFORMY MUSCLE ZONE

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne
 3. Warunki zawierania umów sprzedaży

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Kupujących z platformy w skład, której wchodzą sklepy internetowe: https://www.muscle-zone.pl, https://www.muscle-zone.com, https://mz-store.co.uk, https://mz-store.com, https://mz-store.de (zwanej dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Supps4you LLC usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Sklep internetowy jest platformą prowadzoną przez Supps4You LLC, z siedzibą w Delaware. Adres spółki:

 

Supps4You LLC

16192 Coastal Hwy,

Lewes, Delaware,

19958 United States


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 

1.3. Definicje

1.3.1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. Dostawa
 – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi , towaru określonego w zamówieniu.

1.3.3. Dostawca – oznacza podmiot fizycznie realizujący Dostawę Towarów:

- firma kurierska,
- Poczta Polska lub inny operator publiczny,
- InPost Paczkomaty sp. z o.o.

1.3.4. Formularz rejestracji formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta Kupującego.

1.3.5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.6. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.3.7. Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient jest importerem towarów sprowadzanych z państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej, towarów wysyłanych z Unii Europejskiej do państw trzecich oraz towarów wysyłanych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego.

1.3.8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.9. Konto Klienta – oznacza prowadzone dla Klienta przez Supps4you pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

1.3.10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.3.11. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

1.3.12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.3.13. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Supps4you LLC pod adresami:

https://www.muscle-zone.pl, https://www.muscle-zone.com https://mz-store.co.ukhttps://mz-store.comhttps://www.mz-store.de  

- której zadaniem jest kojarzenie Sprzedawców i Klientów.

1.3.14. Spedytor  przedsiębiorca Black Supps Limited (235-239 High Road, Ashley House, Unit 312, London, United Kingdom, N22 8HF), którego zadaniem jest organizowanie i koordynacja dostaw za pomocną Dostawców.
1.3.15. Supps4you 
 spółka z siedzibą w Delaware (USA), 16192 Coastal Hwy, Lewes, Delaware, 19958, United States,  do której należą prawa do platformy. Rola Supps4you polega na udostępnieniu miejsca – platformy handlowej (rynku), gdzie strony (Sprzedawca i Kupujący) mogą zawrzeć umowę sprzedaży. 
1.3.16. Sprzedawca – Supp4you lub dowolny Uzytkownik platformy posiadający aktywne konto Sprzedawcy, oferujący w Sklepie Internetowym swoje Towary do sprzedaży.

1.3.17. Agent Rozliczeniowy – spółka MZ Force Ltd w siedzibą w Wielkiej Brytanii (UK), adres: Unit 4 Vector 31 Networkcentre Waleswood Wad, Wales, Sheffield, England, S26 5NU, będąca pełnomocnikiem Supps4you upoważnionym do przyjmowania środków od Klientów przekazywanych dla celów dokonania płatności na rzecz Sprzedawcy. Numer rejestracyjny firmy: company house 11677234.

1.3.18. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą pod adresem: https://www.muscle-zone.pl, https://www.muscle-zone.com, https://mz-store.co.uk, https://mz-store.com, https://mz-store.de

1.3.19. Towar – oznacza produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej Sprzedawcy dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

1.3.20. Towar Żywnościowy – oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

1.3.21. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.


1.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Supps4you, a korzystanie
z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

1.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem www.muscle-zone.pl, www.muscle-zone.com i www.mz-store.co.uk i może być pobrany i wydrukowany w każdym czasie.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Zamieszczanie Opinii, Forum dyskusyjne oraz Newsletter.

2.2. Konto Klienta – usługa elektroniczna Konta Klienta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Spupps4you na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Supps4you poprzez wybór pola „Zarejestruj”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

2.4. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Supps4you za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@mz-store.com.

2.5. Supps4you usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

2.6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Supps4you. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

2.7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Supps4you, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

2.8. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam”.

2.9. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.10. Zamieszczanie Opinii – Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Wyłącznie od Klienta zależy, czy zdecyduje się na przedstawienie swojej oceny.

2.11. Klienci zarejestrowani w Sklepie Internetowym mogą zamieszczać opinie (recenzje) o zakupionych Towarach dokonując oceny i publikując nieodpłatnie swoje subiektywne i indywidualne wypowiedzi (posty) bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego.
2.12. Niezależnie od możliwości umieszczenia opinii na stronie Sklepu Internetowego (która to opcja jak wskazano powyżej jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych), po dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym i otrzymaniu Towaru, Klient może otrzymać drogą mailową prośbę o jego ocenę oraz ocenę poziomu satysfakcji za pośrednictwem wybranego portalu opiniującego.

W przypadku wystawienia takiej oceny Supps4you przetwarza i przekazuje właściwym partnerom następujące dane:

2.12.1. Dane kontaktowe – tj. adres e-mail, który służy do przesłania zaproszenia do wydania opinii;
2.12.2. 
Dane o zamówionych Towarach, będących przedmiotem wydania opinii. 

2.13. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym.
2.14. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
2.15. 
Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
2.16. Wystawiona opinia może zostać usunięta w każdym czasie na wniosek jej autora przesłany do Supps4you lub do portalu opiniującego – w zależności od tego gdzie Klient opublikował opinię.

2.17. Forum dyskusyjne – z możliwości zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Forum dyskusyjne polega na umożliwieniu Klientom umieszczaniu publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) Klienta.

2.18. Usługa Elektroniczna Forum dyskusyjne świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym.

2.19. Zamieszczając posty oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane posty nie wyrażają poglądów Supps4you i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Supps4you nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.


2.20. Korzystając z usług elektronicznych Klient nie jest uprawniony do:

2.20.1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

2.20.2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,

2.20.3. ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
- zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
- naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
- posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
- pozostawać w sprzeczności z interesem Supps4you lub Sprzedawców,
- naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


2.21. Supps4you ma prawo usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2.22. Newsletter – usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Supss4you Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta lub jego telefon komórkowy podany przy rejestracji wiadomości w formie elektronicznej lub tekstowej (SMS), zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach dostępnych w Sklepie Internetowym. Newsletter przesyłany jest przez Supps4you do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.


2.23. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Supps4you za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@mz-store.com.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to:

2.23.1. dostęp do Internetu,

2.23.2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,

2.23.3. dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFo 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.


2.24. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub usług elektronicznych świadczonych przez Supps4you w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Supps4you lub Sprzedawców.

2.25. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Supps4you lub Sprzedawców.

2.26. Supps4ou wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Supps4you nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.27. Supps4you zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

2.28. Supps4you poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Supps4you do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.


2.29. Reklamacje związane z usługami elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w formie elektronicznej na adres Supps4you: office@mz-store.com. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:

2.29.1. oznaczenie Klienta,

2.29.2. przedmiot reklamacji,

2.29.3. okoliczności uzasadniające reklamację.


2.30. Supps4you ustosunkuje się do reklamacji usługi elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Supps4you niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

3.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

3.3. Klient ma możliwość składania Zamówień na Stronie Internetowej za pomocą Formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej.

3.4. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 2.7.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy, na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa w punkt 3.1. powyżej.

3.6. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości email o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany na Stronie Internetowej o łącznej cenie zamawianego Towaru uwzględniającej podatek oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3.8. W dziale "WYPRZEDAŻ" sprzedawane są towary:
a) o kończącym się terminie przydatności do spożycia;
b) podlegające naturalnym procesom zbrylenia lub
c) posiadające uszkodzone opakowanie.
Powyższe towary nie podlegają reklamacji w zakresie tych właściwości towaru lub wad towaru,
o których Kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacje
o właściwościach towaru podawane są w jego opisie. Towary sprzedawane po cenie okazyjnej posiadają takie same właściwości jak produkty nieprzecenione i nadają się do spożycia zgodnie
z opisem producenta.

3.9. PRZEDSPRZEDAŻ – towary oznaczane jako dostępne w przedsprzedaży są towarami premierowymi. W celu dokonania rezerwacji takiego towaru, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia i dokonać zapłaty zaliczki. Na 7 dni przed planowanym dniem wysyłki towaru do Klienta zostanie wysłane powiadomienie o gotowości zamówienia do realizacji. Niedokonanie płatności za towar lub nieodebranie zamówionego zamówienia spowoduje utratę zaliczki. Powyższe nie wyklucza innych uprawnień Sprzedającego przewidzianych w regulaminie, w szczególności dotyczących obowiązku naprawienia szkody. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sprzedającego towar zarezerwowany w przedsprzedaży nie będzie dostępny w planowanej dacie premiery, Klient otrzyma zwrot zaliczki.


4. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

4.1.1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Agenta Rozliczeniowego - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Agenta Rozliczeniowego,

4.1.2. Gotówką za pobraniem – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Klient uiszcza opłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki z Towarem. Opcja płatności za pobraniem może zostać wyłączona Klientowi w przypadku składania dalszych zamówień po nieodebraniu przesyłki pobraniowej lub nieodebraniu przesyłki międzynarodowej.

4.1.3. Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Agenta Rozliczeniowego informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.1.4. Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Agenta Rozliczeniowego informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.1.5. Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Sofort, obsługiwany przez firmę SOFORT GmbH z siedzibą w Monachium - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Agenta Rozliczeniowegoinformacji z systemu Sofort o dokonaniu płatności przez Klienta,

4.1.6. Przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Klarna, obsługiwany przez firmę Klarna AB z siedzibą w Sztokhokmie - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Agenta Rozliczeniowego informacji z systemu Klarna o dokonaniu płatności przez Klienta,


4.2. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

4.3. Zamówiony przez Klienta Towar do momentu opłacenia Zamówienia stanowi własność Sprzedawcy.


5. DOSTAWA TOWARÓW

5.1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku towarów importowanych na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia obowiązujących w jego kraju stawek opłat celnych i VAT. W Polsce wysokość stawek za cło i VAT w przypadku towarów sprowadzanych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) można sprawdzić na stronie https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/.

5.2. W stosunku do Towarów zamawianych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) Klient jako importer towaru ma obowiązek dopełnienia wszystkich formalności celnych w celu odebrania przesyłki.

5.3. Zamówienie uważa się za poprawnie zrealizowane z chwilą kiedy dotrze pod wskazany przez Klienta adres bądź w przypadku niedopełnienia leżących po stronie Klienta obowiązków celnych z chwilą, gdy towar dotrze do właściwej jednostki celnej do, której przynależy adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5.4. Przed podjęciem decyzji o zakupie towaru importowanego Kupujący jako importer towaru ma obowiązek sprawdzić czy dany towar jest dopuszczony do sprzedaży w kraju, w którym ma zostać zrealizowana dostawa. Informacje w tym zakresie można uzyskać w lokalnych organach administracji lub w urzędach celnych. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Sprzedawca nie odpowiada za niemożliwość zrealizowania dostawy na rzecz Klienta.

5.5. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi na terenie Polski do 14 (czternastu) dni kalendarzowych; na terenie państw UE do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, na terenie państw trzecich do 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych.

5.6. Termin dostawy jest liczony w przypadku przedpłat od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy lub odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta. W przypadku pobrań, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.7. Zamówione towary są dostarczane na wskazany w zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce lub w innym państwie za pomocą wybranej metody dostawy.
W przypadku wyboru jako metody dostawy usług InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania zamówienia. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminach świadczenia usług zamieszczonych pod opcją wyboru danego kuriera. Przy wyborze dostawy kurierem zaleca się przygotowanie odliczonej kwoty na opłacenie przesyłki. Kurier nie ma obowiązku posiadania przy sobie pieniędzy na wydawanie i rozliczenie reszty. Obowiązek zapłaty ceny spoczywa na Kliencie.

5.8. W przypadku wydłużenia czasu dostawy ponad czas określony w punkcie 5.1. Regulaminu, Klient może anulować zamówienie.

5.9. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.10. W momencie składania zamówienia, każdy z Towarów posiada dodatkową informacją
o magazynie przechowywania. Opis informuje o tym, czy Towar "X" znajduję się na magazynie w PL, w magazynie w UE, czy jest sprowadzany bezpośrednio z państwa trzeciego.

5.11. Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

5.12. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

5.13. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.14. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

5.15. Niezależnie od uprawnień Sprzedawcy przewidzianych w ust. 5.14, gdy przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu przesyłki.

5.16. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 5.15 przesyłka może zostać wysłana ponownie do Klienta po opłaceniu przez niego całości zamówienia na Konto Sprzedawcy wraz z kosztami ponownego nadania przesyłki.

5.17. Sprzedawca nie realizuje wysyłek do skrytek pocztowych oraz baz wojskowych.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

6.1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej niebędącej Dostawcą w posiadanie Towaru.

6.2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

6.3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Uwaga: powyższe oznacza, że w stosunku do Towarów klasyfikowany jako towary żywnościowe, Konsumentowi po otwarciu produktu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

6.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej http://www.muscle-zone.pl/. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.7. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania z tego linku.

6.8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Agent Rozliczeniowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.11. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy w przypadku Konsumentów mających adres w Polsce na adres: BlackSupps Ltd ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk,
w przypadku Konsumentów z innych Państw na adres: Blacksupps ltd Box 5, 88 Queen Street Sheffield S1 2 FW. Towary należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6.12. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru.

6.13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta części zamawianych produktów, Agent rozliczeniowy dokona zwrotu środków wyłącznie za zwrócone produkty, a zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o koszt wysyłki, jeżeli Konsument w zamówieniu uzyskał darmową wysyłkę bądź rabat na koszt wysyłki, a zwrócone produkty zmniejszą kwotę zamówienia do kwoty, która do takiej zniżki nie uprawnia.

6.14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


7. REKLAMACJA

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać pocztą pisemnie na adres: lub email na adres: office@mz-store.com

7.2. W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar: dla Klientow mających adres w Polsce na adres: BlackSupps Ltd ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk. Zwroty wadliwego towaru dla Klientów z polskim adresem realizowane są na koszt Sprzedawcy za pośrednicwem firmy kurierskiej DHL. Klient otrzymuje możliwość zamówienia odbioru przesyłki w dogodnym przez siebie terminie bądź nadanie przesyłki w wybranym przez siebie punkcie DHL ParcelShop.
W przypadku Klientów z innych Państw na adres: Blacksupps ltd Box 5, 88 Queen Street Sheffield S1 2 FW oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z punktem 7.1, które powinno zawierać co najmniej następujące dane:

7.2.1. oznaczenie Klienta i zamówienia,

7.2.2. przedmiot reklamacji,

7.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację.


7.3. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie powinno nastąpić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Zaleca się, aby wraz ze złożoną reklamacją Klient dostarczył Sprzedawcy: protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony w obecności kuriera oraz zdjęcia (z datownikiem) stwierdzonej niezgodności, co pozwoli Sprzedawcy na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

7.4. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej stanu przesyłki odbieranej w paczkomacie InPost należy dokonać korzystając z odpowiedniej opcji w Paczkomacie, w którym należy natychmiast ponownie umieścić przesyłkę w skrytce Paczkomatu pozostawiając ją do dyspozycji Operatora. Formularz reklamacyjny zostanie wysłany na adres e-mail Klienta. Należy go wypełnić w ciągu 14 dni i zatwierdzić, co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeśli Klient tego nie zrobi, paczka zostanie odesłana do nadawcy. Roszczenia z tytułu niewidocznych przy odbiorze ubytków lub uszkodzeń przesyłki można zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru. W tej sytuacji konieczne jest udanie się z reklamowaną przesyłką do placówki InPost oraz sporządzenie protokołu szkody w placówce.

7.5. Jeżeli w wyniku uznania reklamacji dotyczącej dostawy, do Klienta drugi raz zostanie wysłane to samo zamówienie, a w tym samym czasie dostawca dostarczy „zaginioną” pierwszą przesyłkę, Klient zobowiązany jest do odesłania jednej przesyłki na adres: dla Klientow mających adres w Polsce na adres: BlackSupps Ltd ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk,
w przypadku Klientów z innych Państw na adres: Blacksupps ltd Box 5, 88 Queen Street Sheffield S1 2 FW. Koszt związany z odesłaniem przesyłki poniesie Sprzedawca. Alternatywnie Klient ma możliwość zatrzymania drugiej przesyłki pod warunkiem dokonania za nią płatności.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.


8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

8.1. Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl


9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

9.1. Supps4you stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Supps4you na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

9.2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

9.3. Supps4you stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

9.3.1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,

9.3.2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

9.3.3. statystycznym.


9.4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Supps4you wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

 

10. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa że:

10.2. Administratorem Państwa danych jest Supps4you LLCadres:
Supps4you LLC
16192 Coastal Hwy, Lewels, Delware, 19958, United States
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem:
- listownie na wskazany powyżej adres;
- przez e-mail: office@mz-store.com

10.3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią następujące przepisy:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku
z realizacją umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, badanie satysfakcji klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

10.4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu, przede wszystkim w celu realizacji zakupów oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju
i bezpieczeństwa naszych usług.
W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, wiek, płeć, numer zamówienia lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa danych osobowych
z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić Państwu wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

10.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

10.6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione sprzedawcom, dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.

10.7. W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Państwu następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 RODO), prawo do usunięcia (artykuł 17 RODO), prawo do korekty (artykuł 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 RODO), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 RODO), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 RODO). Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

10.8. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: office@mz-store.com a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

10.10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10.11. Marketing bezpośredni (newsletter, e-mail, telefon i SMS)
Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam danych osobowych do przesłania Państwu ofert marketingowych, newslettera, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub telefonicznie.
Podane nam w ten sposób dane mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.
Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej.
Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy cofną nam Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego
w następujący sposób:
- edytując ustawienia swojego konta;
- dokonując zgłoszenia e-mail na adres:
office@mz-store.com. Będziemy przechowywać Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofają nam Państwo swoją zgodę.
W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Państwa za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzą Państwo żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

10.12. W procesie świadczenia usług marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowanych na podstawi danych, które o Państwie posiadamy określających Państwa preferencje (jak np. historia zakupów). W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości rabatów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Państwu usług oraz produktów, które w Naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.
1) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody.
2) Jeżeli nie zgadza się Pan/i z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może Pan/i zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:
- osobiście lub listownie pod adresem:
Supps4you LLC 16192  

Coastal Hwy, Lewes, Delware, 19958, United States
- poprzez e-mail: 
office@mz-store.com
- telefonicznie: + 48 22 602 26 41
Prosimy o podanie informacje, które Państwa zdaniem uzasadniają, nietrafność naszej oceny. Mogą też Państwo zostać poproszeni o takie informacje później.

10.13. Mamy prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w Sklepie Internetowym – w przypadku stwierdzenia iż dane nie są prawdziwe mamy prawo usunąć Konto Klienta, po uprzednim wysłaniu do Klienta e-maila z informacją, że z uwagi na nieprawdziwość danych Konto zostanie usunięte.


11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

11.2. W przypadku wszelkich wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego,
w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

11.3. Supps4you nie ponosi odpowiedzialności za poprawność za nienależyte wykonanie umów zawartych przez Sprzedawców i Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawcą jest Supps4you.
W szczególności Supps4you nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność oraz bezpieczeństwo Towarów oferowanych przez Sprzedawców (innych niż Supps4you).

11.4. Supps4you nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Supps4you odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Supps4you lub przyczyn, za które Supps4you ponosi odpowiedzialność.

11.5. Supps4you nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

12.2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:

12.2.1. istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Supps4you

12.2.2. zmianę danych adresowych,

12.2.3. zmianę firmy (nazwy) Supps4you,

12.2.4. zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Supps4you,

12.2.5. zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego,

12.2.6. zmianę obowiązujących przepisów prawa.
 

12.3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Supps4yoy na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Supps4you poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym.

12.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Supps4youw ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Supps4you do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

12.6. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Supps4you dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

12.7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku pozostałych sporów mają zastosowanie przepisy ogólne. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

12.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2020

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Warunki współpracy
 4. Zasady sprzedaży
 5. Płatności i prowizja
 6. Własność intelektualna
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Reklamacje
 9. Prawo właściwe
 10. Zmiany Regulaminu
 11. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) określa zasady korzystania przez Sprzedawców z platformy sprzedażowej i usług oferowany przez spółkę Supps4you LLC (16192 Coastal Hwy, Lewes, Delaware, 19958, United States), zwaną dalej Supps4you.

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy dostępnej na stronie internetowej: https://www.muscle-zone.pl/ (dalej Platforma)
i usług oferowanych przez Supps4you należy uważnie przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, gdyż regulują one szczegółowo stosunek umowny jaki powstaje pomiędzy Supps4you a użytkownikiem, który zarejestrował się na Platformie jako sprzedawca w celu prowadzenia tam sprzedaży swoich towarów lub usług (dalej Użytkownik lub Sprzedawca).

Jeżeli Użytkownik/Sprzedawca nie wyraża zgody na Regulamin nie może korzystać
z Platformy.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Platformy Supps4you zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy:

 1. dostęp do Internetu: zalecane min. 256 Kb/s na Komputer;

 2. dostęp do aktywnej przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascript akceptująca pliki typu „Cookies”;

 3. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej.

 1. Supps4you za pomocą Platformy świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

 1. rejestracja i prowadzenie konta Sprzedawcy na Platformie;

 2. newsletter.

 1. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta Sprzedawcy:

 1. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą.

 2. W formularzu rejestracji dla sprzedawców dostępnym na Platformie Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji niezbędnych do założenia Konta Sprzedawcy:

- imię i nazwisko lub firmę pod którą działa podmiot, zgodną z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG, Krajowy Rejestr Sądowy, właściwy odpowiednik rejestru przedsiębiorcy za granicą, itp.);

- imię i nazwisko osób umocowanych do reprezentacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

- adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

- adres e-mail;

- telefon;

- numer identyfikacji podatkowej.

 1. Supps4you zastrzega sobie prawo żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub angielski.

 2. Supps4you zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta Sprzedawcy bez podania przyczyny.

 3. Supps4you nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkownika.

 4. Podczas rejestracji Użytkownik ustala swój Login oraz indywidualne Hasło.

 5. Aktywacja Konta Sprzedawcy następuje po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres podany
  w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Sprzedawcy, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Sprzedawcy oraz dostępnych w jego ramach funkcjonalności i dokonywania aktualizacji danych podanych podczas procesu rejestracji za wyjątkiem Loginu.

 6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości podanych danych przez Użytkownika, Supps4you uprawniony jest do ich weryfikacji, w szczególności poprzez prawo do żądania od Użytkownika dostarczenia lub okazania w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji, pod rygorem usunięcia Konta Sprzedawcy.

 7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Supps4you, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Sprzedawcy.

 8. Supps4you jest uprawniony do zablokowania Konta Sprzedawcy, ograniczenia jego funkcjonalności lub usunięcia Konta Sprzedawcy w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku wykorzystywania Platformy do podejmowania działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub w innych sposób naruszających prawa osób trzecich. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu uznaje się
  w szczególności podanie nieprawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji, jak również niedostarczenie lub nieokazanie przez Użytkownika w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających dane zawartych na Koncie Sprzedawcy.

 9. Supps4you poinformuje Użytkownika o zamiarze usunięcia, zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w ustawieniach Konta Sprzedawcy.

 10. Supps4you ma prawo do czasowego zawieszenia działalności Platformy
  i oferowanych Usług w celach konserwacji lub modernizacji. W takim przypadku Supps4you powiadomi o tym Użytkowników na stronie Platformy.

 11. Supps4you informuje ponadto, iż w razie czasowych niedostępności Platformy związanych z nieprawidłowościami systemu informatycznego podejmie niezwłoczne działania w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Platformy. Wszelkie nieprawidłowości związane z obsługą techniczną Platformy można zgłaszać na adres e-mail: outsoursing@mz-store.com.

 12. Supps4you zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości świadczenia usług dla niektórych kategorii Towarów lub określonych Towarów. W takim przypadku Supps4you powiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany
  w ustawieniach Konta Sprzedawcy o tym fakcie.

 1. Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku braku aktywności na Koncie Sprzedawcy w okresie sześciu miesięcy Supps4you uprawniony jest do usunięcia Konta Sprzedawcy.

 2. Usługa elektroniczna Konto Sprzedawcy świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwości usunięcia Konta Sprzedawcy (rezygnacji z Konta Sprzedawcy) bez podawania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania (wypowiedzenia umowy) do Supps4you, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: outsoursing@mz-store.com. W takim przypadku:

- wszystkie oferty Sprzedawcy umieszczone na Platformie zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Supps4you wypowiedzenia, a Sprzedawca nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Sprzedawcy;

- umowa o prowadzenie elektronicznego Konta Sprzedawcy wygaśnie po upływie 60 dni od otrzymania przez Supps4you wypowiedzenia.

 1. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy:

- nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Kupujących (Klientów) korzystających z Platformy;

- nie powoduje utraty roszczeń przysługujących Supps4you wobec Sprzedawcy.

Niezależenie od rozwiązania umowy lub zawieszenia świadczenia Usług Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do rozwiązania umowy lub zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność względem Supps4you.

 1. Usługa elektroniczna Newsletter:

- Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta
w momencie podania na stronie Platformy w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym Sprzedawca zaznaczył stosowne pole w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

- Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Sprzedawca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Supps4you (wypowiedzenie umowy), w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: outsoursing@mz-store.com.


 

 1. Warunki współpracy

 1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Platformy oferowanej Sprzedawcom jest dokonanie rejestracji i założenie Konta Sprzedawcy.

 2. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy współpracy zawieranej pomiędzy Supps4you a Sprzedawcą.
  Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Supps4you na adres mailowy Sprzedawcy podany w procesie rejestracji, Strony zawierają Umowę współpracy w ramach, której Sprzedawca otrzymuje możliwość oferowania swoich Towarów i Usług na Platformie handlowej: https://www.muscle-zone.pl/

 3. Umowa współpracy zawierana przez Supps4you i Sprzedawcę nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, komisu, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franszyzy.

 4. Supps4you umożliwia Sprzedawcy umieszczanie zapytań ofertowych i reklamowanie Towarói Usług Sprzedawcy na Platformie na podstawie aktualnej informacji handlowej dostarczonej w poprawnym pliku danych.

 5. Sprzedawca zobowiązany jest do udostępniania aktualnej informacji handlowej. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane treści, dane, teksty, informacje, nazwy użytkowników, grafiki, obrazy, fotografie, profile, audio, wideo, przedmioty, towary, usługi, linki itp.

 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Supps4you za jakiekolwiek szkody Sprzedawcy, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Supps4you w oparciu o niniejszy Regulamin jest wyłączona.

 7.  

 8.  

 

 1. Zasady sprzedaży

 

 1. Wprowadzanie do sprzedaży:

  1. Supps4you za pośrednictwem Platformy umożliwia Sprzedawcom zawieranie z Klientami umów sprzedaży, zgodnie z treścią informacji handlowych dostarczonych przez Sprzedawcę na Platformę oraz na zasadach określonychw Regulaminie Klienta.

  2. Informacje handlowe dostarczane przez Sprzedawcę stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  3. Supps4you nie jest stroną Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą
   a Klientem. Rola Supps4you polega na udostępnieniu miejsca – platformy handlowej (rynku), gdzie strony (Sprzedawca i Kupujący) mogą zawrzeć umowę sprzedaży.

  4. Supps4you nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą. Supps4you w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów lub Usług sprzedawanych przez Sprzedawców za pośrednictwem Platformy, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Strony (zarówno Sprzedawców jak i Kupujących).

  5. W celu umieszczenia informacji handlowej na Platformie, Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: outsoursing@mz-store.compliku danych zawierających opis Towaru lub Usługi oraz dane opisujące warunki Transakcji (dalej Informacja handlowa) zgodnie z wzorem stanowiącym załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (wzór Informacji handlowej).

  6. Supps4you umieszcza przesłaną informację handlową na Platformie w ciągu 24 h od przesłania wszystkich wymaganych danych. W przypadku, gdy opis informacji handlowej zawiera braki lub niedokładności, na adres e-mail Sprzedawcy zostanie wysłana prośba o uzupełnienie lub poprawienie danych. Uzupełniona Informacja handlowa jest umieszczana na Platformie w ciągu 24 h od uzupełnienia/poprawienia. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi zwrotnej w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Supps4you e-mail z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie danych, Informacja handlowa nie zostanie umieszczona na Platformie (anulowanie).

  7. Sprzedający zobowiązany jest do realizowania zobowiązań względem Kupujących zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji handlowej.

  8. Sprzedający gwarantuje, że treść przesłanej Informacji handlowej jest rzetelna i kompletna oraz nie zawiera informacji, które mogą wprowadzać Kupujących lub osoby trzecie w błąd. Treść Informacji handlowej może dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. W przypadku Informacji handlowych kierowanych do konsumentów Sprzedawca zobowiązany jest przygotowywać oferty
   z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów.

  9. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy lub usług elektronicznych świadczonych przez Supps4you w sposób sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Supps4you.

  10. Zakazane jest umieszczanie Informacji handlowych dotyczących towarów
   i usług zabronionych przez prawo bądź naruszających dobre obyczaje.

  11. Sprzedający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Informacji handlowej. Supps4you nie jest uprawniony do ingerowania w treść Informacji handlowej za wyjątkiem jej technicznego umieszczenia na Platformie oraz prawa do zwrócenia się do Sprzedawcy
   z wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych lub poprawienie oczywistych niedokładności.

  12. Sprzedawca oświadcza, że treść Informacji handlowej jest zgodna
   z obowiązującymi przepisami prawa oraz że przysługują mu prawa własności intelektualnej do treści Informacji handlowej (m.in. do opisu słownego, grafik etc.). Sprzedawca oświadcza, że treść Informacji handlowej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem prawa lub innymi przyczynami. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodność z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności z tytułu roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do treści wskazanych w Informacji handlowej, czy też jakichkolwiek innych zarzutów, w tym o dopuszczenie się nieuczciwej konkurencji.

  13. W przypadku uzyskania przez Supps4you informacji o promowaniu Towarów lub Usług naruszających prawo, dobre obyczaje lub uczciwą konkurencję, Supps4you ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowy bądź zawiesić świadczenie Usług.

 2. Przebieg sprzedaży

  1. Supps4you umieszcza Informację handlową od Sprzedawcy na Platformie. Z chwilą umieszczenia na Platformie Informacja handlowa Sprzedawcy zostaje udostępniona potencjalnym Kupującym.

  2. Kupujący zainteresowany nabyciem od Sprzedawcy Towarów lub Usług składa zapytanie ofertowe (dalej zamówienie) Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy za pomocą przycisku „Kupuję”.

  3. W momencie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest wiadomość e-mail wysłana z Konta Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego.

  4. Kupujący dokonują płatności za zakupione Towary lub Usługi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Platformą. Sprzedawca może również oferować Kupującym opcję płatności przy odbiorze osobistym bądź za pobraniem.

  5. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących odbywa się za pomocą narzędzi udostępnionych Sprzedawcy na Platformie na Koncie Sprzedawcy (tj.: przyjmowanie zamówień, wybór sposobu dostawy, rozpatrywanie reklamacji).

  6. Sprzedawca otrzymuje wgląd w status zamówień dotyczących jego Towarów
   i Usług za pomocą funkcjonalności Konta Sprzedawcy.

  7. Sprzedawca jest zobowiązany do obsługi zamówień, dostaw oraz reklamacji wyłącznie za pomocą udostępnionych mu narzędzi na Koncie Sprzedawcy.

  8. Realizacja zamówień przez Sprzedawcę, jak również dostawa Towarów lub Usług oraz realizacja procesu reklamacji następuje na zasadach określonych w: niniejszym Regulaminie Sprzedawcy, Regulaminie Klienta oraz zgodnie
   z obowiązującym prawem.

  9. Sprzedawca zobowiązuje się realizować zamówienia w terminach wskazanych w Regulaminie Klienta.

  10. Wraz z zamówionym Towarem lub Usługą Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującym wszystkie wymagane prawem dokumenty,
   w szczególności odpowiednie dokumenty księgowe (paragon lub fakturę VAT), których kopia lub wersja elektroniczna jest umieszczana na Koncie Sprzedawcy.

  11. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę zamówionego Towaru lub Usługi lub dostarczenia go z opóźnieniem wynoszącym powyżej 30 dni, Supps4you ma prawo żądać od Sprzedawcy w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości ceny Towarów lub Usługi, którego opóźnienie dotyczyło, co nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązków wynikających
   z zamówienia i przepisów prawa względem Klienta.

 3. Dostawa

  1. W ramach Platformy Supps4you zapewnia narzędzia do dokonania dostawy zakupionego Towaru lub Usługi przez Spedytora bezpośrednio do Kupującego. Dostawa jest realizowana na zlecenie Supps4you przez spedytora Black Supps Limited (235-239 High Road, Ashley House, Unit 312, London, United Kingdom, N22 8HF, company number 11986057), na ryzyko Sprzedawcy.

  2. Wysyłka Towarów lub Usług jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego z pośród opcji udostępnionych na Platformie.

  3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

  4. Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania Zamówień w terminach umożliwiających ich dostarczenie przez Spedytora zgodnie z Regulaminem Kupujących.

  5. Koszty dostawy są wyliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na Platformie. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  6. Sprzedający nie jest uprawniony do wybrania innych sposobów dostawy niż opcje udostępnione na Platformie.

 

 1. Płatności i prowizja

 1. Sprzedawca wyraża zgodę, aby płatność ceny Towaru lub Usługi oraz kosztu dostawy była dokonywana przez Kupujących na rachunek Supps4you chyba, że Strony ustalą drogą elektroniczną inny sposób rozliczeń..

 2. Sprzedawca udziela Supps4you pełnomocnictwa do odbioru płatności ceny Towaru lub Usługi oraz kosztu dostawy od Kupujących.

 3. Supps4you zobowiązany jest rozliczyć się ze Sprzedawcą za płatności otrzymane od Kupujących z zachowaniem wymogów niniejszego Rozdziału.

 4. Z tytułu świadczenia Usług na podstawie Umowy Współpracy Supps4you przysługuje wynagrodzenie prowizyjne wg stawek określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. W szczególnych przypadkach możliwe jest negocjowanie wysokości prowizji w drodze indywidualnych ustaleń z Supps4you, które pod rygorem nieważności muszę mieć zachowaną formę co najmniej dokumentu elektronicznego.

 5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Supps4you prowizji, o której mowa powyżej
  z kwoty uiszczonej przez Kupującego Sprzedawcy.

 6. Płatności Kupujących za zamówienia będą realizowane za pomocą opcji płatności dostępnych na Platformie, zgodnie z Regulaminem Kupujących. Sprzedawca nie jest uprawniony do pobierania całości lub części płatności za zamówienia składane przez Kupujących z pominięciem Supps4you.

 7. Sprzedający uzyskuje podgląd do wszystkich transakcji z Kupującymi, w tym do panelu płatności w ramach funkcjonalności Konta Sprzedawcy.

 8. Rozliczenie pomiędzy Supps4you a Sprzedawcą następuje poprzez wypłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy ceny Towaru lub Usługi po potrąceniu prowizji, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 9. Supps4you wystawia dla Sprzedawcy faktury zbiorcze rozliczające prowizje od wartości sprzedanych Towarów lub Usług w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru lub Usługi do Kupującego.

 10. Rozliczenie prowizji następuje w dwóch transzach rozliczeniowych: 1 (pierwszego)
  i 15 (piętnastego) dnia miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli termin rozliczenia prowizji wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin rozliczenia ulega przesunięciu do najbliższego dnia roboczego.

 11. Rozliczeniu podlegają tylko opłacone zamówienia złożone przez Kupującego.

 12. Supps4you nie przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za zamówienia, które nie zostały zrealizowane przez Sprzedawcę, a które zgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Kupujących zostały anulowane przez Kupujących, Sprzedawcę lub Supps4you.

 13. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Supps4you nie podlega zwrotowi.

 14. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Faktura będzie dostarczana poprzez jej zamieszczenie na Koncie Sprzedawcy.

 15. W przypadku zamówień opłaconych przed wysyłką zamówienia, Sprzedawca wyśle Towar do Klienta:

 1. po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy;

 2. po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Supps4you informacji o zaksięgowaniu płatności od Klienta, przy czym przedmiotowa informacja zostanie wysłana w tym samym dniu, w którym Supps4you zaksięguje środki Klienta.

Wskazana w lit. b) sytuacja zgodnie z Regluminem Kupujących jest uznawana za dokonanie zapłaty przez Klienta bezpośrednio do Sprzedawcy.

 

 1. Własność intelektualna

 1. Sprzedawca uznaje, że całość praw własności intelektualnej związanej z Usługami świadczonymi w ramach funkcjonalności Platformy należą do Supps4you. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Usług w sposób określony niniejszym Regulaminem.

 2. Poprzez wysłanie Supps4you Informacji handlowej i innych materiałów do umieszczenia na Platformie, Sprzedawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tych materiałów przez Supps4you, a także ich modyfikowanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 3. Supps4you zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do materiałów dostarczonych przez Sprzedawcę w stosunku, do których Supps4you powziął wiadomości, że mogą naruszać prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich.

 4. W przypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej należy
  wysłać do Supps4you zgłoszenie wraz z dowodami naruszenia praw własności intelektualnej na adres mailowy: outsoursing@mz-store.com Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.

 5. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej osoby trzeciej Supps4you wedle swojego uznania zastrzega sobie prawo do:

 1. usunięcia lub zawieszenia dostępu do materiałów naruszających prawa własności intelektualnej;

 2. powiadomienia Sprzedającego, który dostarczył materiał naruszający prawo własności intelektualnej o usunięciu lub zawieszeniu dostępu do materiałów naruszających prawa własności intelektualnej lub o zamiarze podjęcia powyższych czynności.

 1. Ponadto w przypadku powtarzającego się naruszenia przez Sprzedającego praw własności intelektualnej, Supps4you przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy współpracy ze Sprzedawcą i usunięcia Konta Sprzedawcy.

 2. Jeżeli Sprzedawca uważa, że dostarczony przez niego materiał nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich oraz twierdzi, że ma prawo publikować
  i wykorzystywać dostarczone materiały zgodnie z prawem, ma prawo zgłosić Supps4you sprzeciw co do usunięcia lub zawieszenia dostępu do dostarczonych przez niego materiałów.

 3. Supps4you uwzględni sprzeciw jeżeli Sprzedawca dostarczy Supps4you dowody posiadania praw do własności intelektualnej do kwestionowanych materiałów, a dowody te nie będą budziły wątpliwości.

 4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Sprzedawca gwarantuje Supps4you, że na wypadek jakichkolwiek roszczeń finansowych czy jakichkolwiek innych działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób trzecich roszczących sobie prawa własności intelektualnej do materiałów dostarczonych przez Sprzedawcę, czy jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej konkurencji, Sprzedawca zwolni Supps4you z jakichkolwiek zobowiązań poprzez wstąpienie do toczącego się procesu i/lub zapłatę wszelkich roszczeń, które mogą zostać skierowane z tego tytułu względem Supps4you.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Sprzedających oraz Kupujących są przetwarzane przez Supps4you zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunki szczególne przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kupujących.

 2. Dane osobowe Kupujących oraz Sprzedających są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówień, dostaw, rozpatrywaniem reklamacji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe Kupujących oraz Sprzedających udostępnione w związku z celami,
  o których mowa w ustępie poprzedzającym nie mogą być ujawniane osobom trzecim chyba, że podmiot ujawniający uzyska uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą.

 4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie danych osobowych uzyskanych
  w ramach funkcjonalności Platformy i w zgodzie z niniejszym Regulaminem do celów komercyjnych.

 

 1. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Supps4you mogą być składane przez Sprzedawców w formie pisemnej na adres Supps4yu: XX lub w formie elektronicznej na adres e-mail: outsoursing@mz-store.com

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Sprzedawcy;

 2. przedmiot reklamacji;

 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Supps4you rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. W przypadku gdy złożona reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Supps4you zwróci się do Sprzedającego o uzupełnienie reklamacji, w takim przypadku 14 dniowy termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany na Koncie Sprzedawcy. W sytuacjach szczególnych Supps4you może wysłać odpowiedź na reklamację na inny wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail lub adres korespondencyjny.


 

 1. Prawo właściwe


 

Umowa o współpracę zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Supps4you, na podstawie niniejszego Regulaminu podlega w całość prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów w Gdańsku,
o ile strony nie uzgodniły inaczej.


 

 1. Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia:….

 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:

 1. zmianę danych adresowych;

 2. zmianę firmy (nazwy) Supps4you;

 3. przejęcie praw i obowiązków X przez inny podmiot w drodze następstwa prawnego;

 4. zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Platformy;

 5. zmianę obowiązujących przepisów prawa.

 1. Supps4you informuje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w ramach Konta Sprzedawcy.

 2. Zmiany, o których mowa powyżej są skuteczne wobec Sprzedawców, którzy nie wypowiedzieli Umowy współpracy w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają
  w mocy.

 2. Przeniesienie przez Sprzedawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Supps4you.

 3. Supps4you może udostępnić Platformę również za pomocą innych narzędzi jak np. aplikacja mobilna. W takim przypadku zostaną określone szczególne warunki korzystania z nowych narzędzi.

 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na Platformie.

 

 

 

Ostatnio na blogu

Popraw swój 1RM, czyli 3 sposoby na trening singli!

Popraw swój 1RM, czyli 3 sposoby na trening singli!

1RM, czyli one-repetition maximum. Ten termin odnosi się do maksymalnego ciężaru, jaki jesteśmy w stanie podnieść na 1 powtórzenie. Jest on wymiernikiem...

czytaj więcej

Witamina B3 – pomoc w zapobieganiu i leczeniu jaskry

Witamina B3 – pomoc w zapobieganiu i leczeniu jaskry

W tym wpisie odniesiemy się do badań opublikowanych w czasopiśmie Science, w artykule zatytułowanym „Witamina B3 moduluje mitochondrialną lukę i zapobiega...

czytaj więcej

Neural Drive – jak oszczędzać CNS?

Neural Drive – jak oszczędzać CNS?

Neural drive, czyli „napęd nerwowy”. Neural drive jest sumą bodźców pobudzających jednostki motoryczne, by te mogły wywrzeć wpływ na włókna...

czytaj więcej

Jak dieta śródziemnomorska może ograniczyć osteoporozę?

Jak dieta śródziemnomorska może ograniczyć osteoporozę?

Bycie na diecie typu śródziemnomorskiego może zmniejszyć utratę masy kostnej u osób z osteoporozą – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych...

czytaj więcej

KAWA KULOODPORNA, CZYLI MOC OLEJU MCT

KAWA KULOODPORNA, CZYLI MOC OLEJU MCT

Od jakiegoś czasu dość popularna stała się tzw. kawa kuloodporna (BPC Bulletproff Coffee), czyli kawa z dodatkiem tłuszczu, ale...

czytaj więcej

1-5-10, czyli siła i masa w jednym!

1-5-10, czyli siła i masa w jednym!

Metoda na masę i siłę, czyli periodyzacja równoległa w praktyce. Jeśli kojarzycie Wodyna, to zapewne znacie jego autorską metodę 15-10-5, za pomocą...

czytaj więcej

Zapisz się na newslettera Sklepu MZ
Odbieraj kupony rabatowe, aktualności ze Sklepu MZ, specjalne oferty i wiele więcej!

Biuro obsługi klienta

Pomoc i konsultacje

MZKatalog - polecani dietetycy

MZKatalog - polecani trenerzy

MZKatalog - polecane kluby

Trustpilot
Sprawdź również nasze doskonałe oceny na  Opineo
Supps4You LLC
Unit 3 Enterprise Court, Farfield Park Rotherham S63 5DB
sklep@mz-store.pl +48 501 537 027